Magazín o stavbe rodinného domu


Stavebné povolenie.

25.10.2009 09:27

Takže čo potrebujete aby Vám bolo vydané stavebné povolenie.

1.List vlastníctva k pozemku,ktorým predložíte,že ste vlastníkom parcely,na ktorej bude prebiehať výstavba.List vlastníctva Vám vydajú na katastrálnom úrade,je k tomu potrebný kolok v hodnote 3 eurá.

2.Snímku z katastrálnej mapy,kde sa nachádza daná parcela,je k tomu potrebný kolok v hodnote 3 eurá.

3.Projekt rodinného domu v troch vyhotoveniach.

4.Ak máte katalógový projekt tak budete potrebovať vypracované osadenie stavby na pozemok,vyňatie pôdy z pozemkového úradu,projekty inžinierských sieti:voda,kanalizácia,el.energia.

5.Vyjadrenia rôznych organizácii,ktorých zoznam Vám da stavebný úrad v mieste výstavby.

6.Žiadosť o stavebné povolenie.

7.Zoznam účastníkov konania a ak boli vykonané rokovania s účastníkmi,tak aj záznam z jednania.

8.Spôsob výstavby,buď dodávateľsky alebo svojpomocne,kde musíte mať vyjadrenie stavebného dozoru,že Vám bude dozorovať výstavbu.

Teraz k podrobnostiam.Osadenie stavby a prípojky musí vypracovať projektant s daným povolením na tieto činnosti.Najjednoduchšie je,ak si nájdete projektanta,ktorý Vám zabezpečí všetky projekty a aj vyjadrenia od vodárni,energetikov,hasičov.Pozemkový úrad sa vyjadruje ak je pozemok vedený ako napr.záhrada alebo iný druh pozemku.V tomto prípade treba napísať žiadosť na obecný alebo mestský úrad a to v znení:Žiadam Vás o vyjadrenie k výstavbe rodinného domu na parcele xxx v katastrálnom území obce xxxxx pre potreby pozemkového úradu,alebo si znenie žiadost vyžiadajte na stavebnom úrade obce.Obecný úrad sa k žiadosti vyjadrí a ak je súhlasné,tak na pozemkovom úrade sa vypíše žiadosť,priloží sa list vlastníctva a snímka mapy,spolu s kolkom v hodnote 3 eurá sa odovzdá na pozemkovom úrade.Ak daná parcelá je do 500 m2,tak sa pôda nevyníma s pôdneho fondu,fond iba napíše vyjadrenie,ak je parcela väčšia tak do žiadosti napíšte iba plochu na vyňatie v rozmere domu napr.100 m2 je zastavaná plocha+plocha na chodníky a pod.,takže budete žiadať o vyňatie asi 120 m2,aby ste v budúcnosti neplatili dane za stavebný pozemok na celej parcele ale iba na potrebnej výmere,ostatok bude vedený ako záhrada,kde su dane nižšie.

Keď toto všetko máte tak všetko zanesiete na stavebný úrad a pracovník skontroluje úplnosť a preberie žiadosť.Stavebný úrad potom zvolá konanie,kde pozve všetkých dotknuté osoby na pojednávanie.Tam má každý možnosť vzniesť námietku k projektu,odostupom od hraníc a pod.Ak nikto nemá námietky tak stavebný úrad vydá stavebné povolenie.Po vydaní stavebného povolenia a jeho doručení účastníkom konania ma ešte každý 15 dní na odvolanie,táto lehota začína plýnúť od prevzatia posledným účastníkom.Ak nikto nepodá odvolanie tak povolenie nadobúda platnosť.

 

Získať povolenie je časovo dosť náročne ale dá sa zvládnuť.Ak si netrúfate sami na tento úkon,tak sú firmy,ktoré Vám stavebné povolenie vybavia.Všeobecne platí,že rýchlejšie získate povolenie v obci ako v meste.Prípadne špecifické veci napíšte do diskusie a pokúsime sa nájsť riešenie na daný problém.

 

 

—————

Späť